Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
บัตรพอยต์ของฉัน>การถ่ายโอนบัตรพอยต์
usdt
การแจ้งเตือน:

• กรุณาตรวจสอบ UID และเลขที่บัญชีของผู้รับอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้โอนผิด

• หลังจากผู้รับยืนยันและรับการโอน บัตรพอยต์ที่ถูกตรึงจะโอนไปยังบัญชีของผู้รับ และคุณก็จะได้ USDT จากผู้รับ

• กรณีคุณยกเลิกการโอนหรือผู้รับปฏิเสธที่จะรับ บัตรพอยต์ที่ถูกตรึงจะกลับไปยังบัญชีของคุณ

• Time limited cards do not support point card transfer.