Người dùng kính mến, gần đây chúng tôi sẽ thay đổi địa chỉ truy cập Huobi Global,
sau này xin quý người dùng truy cập Huobi Global qua www.hbg.com. Để tiện lợi cho người dùng, vui lòng truy cập và lưu lại địa chỉ này.

Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.

Chào mừng đăng ký

Đăng ký số điện thoại Đăng ký email

Thông tin quốc tịch sẽ không được sửa sau khi đăng ký, vui lòng phải chọn đúng.

Email xác minh có thể phán đoán nhầm thành email rác, vui lòng kiểm tra

Vui lòng bảo quản cẩn thận tài khoản và mật khẩu đăng nhập Huobi của bạn.

Vui lòng không sử dụng cùng một mật khẩu đăng nhập với trang web khác.

© 2013-2019 Huobi Global