Người dùng kính mến, gần đây chúng tôi sẽ thay đổi địa chỉ truy cập Huobi Global,
sau này xin quý người dùng truy cập Huobi Global qua www.hbg.com. Để tiện lợi cho người dùng, vui lòng truy cập và lưu lại địa chỉ này.

Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
Cài đặt cá nhân
Thông dụng

Xác nhận mua

Cài đặt rút tiền và nạp tiền

Có phải ưu tiên sử dụng rút tiền nhanh chóng hay không?

Khi hệ thống kiểm tra bạn rút tiền chuyển đến địa chỉ mục tiêu là địa chỉ của người dùng của Huobi, nếu bạn cài đặt ưu tiên sử dụng rút tiền nhanh chóng, thì khoản tiền đó sẽ không chuyển giao blockchain. Rút tiền nhanh chóng là một kênh nội bộ giao dịch nhanh chóng, không cần đợi xác nhận từ blockchain.

© 2013-2019 Huobi Global